Cơ Cấu Tổ Chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC

V

ẠN XUÂN hoạt động theo mô hình Công ty Cổ phần, chức năng, nhiệm vụ các cấp chủ yếu theo theo sơ đồ khối của Công ty như sau:
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông có nhiệm vụ:
– Thông qua sửa đổi điều lệ Công ty;
– Thông qua kế hoạch phát triển Công ty, Báo cáo tài chính hàng năm, Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
– Quyết định thành viên của Hội đồng quản trị;
– Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm các thành viên hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc điều hành.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty, quản trị Công ty giữa hai kỳ đại hội. Các thành viên Hội đồng quản trị do cổ đông bầu ra. Hội đồng quản trị đại diện cho cổ đông, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định các vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty.
BAN GIÁM ĐỐC
Tổng Giám đốc là người điều hành và quyết định cao nhất về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao. Giúp việc cho Tổng giám đốc là các Phó Tổng giám đốc phụ trách theo chức năng, nhiệm vụ được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.
CÁC PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
Các phòng ban chuyên môn, các đơn vị trực thuộc thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng và nhiệm vụ được giao

Cart

  • No products in the cart.