Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VAT của Công Ty Cổ Phần VT Vạn Xuân như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/04/2015
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2015
3. Lý do và mục đích:
* Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
– Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
– Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
– Địa điểm tổ chức họp: Tầng 10 Nhà N09 số 193 Trung Kính – Yên Hòa – Cầu Giấy – Hà Nội
– Nội dung họp: + Thông qua báo cáo kiểm toán năm 2014;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2014;
+ Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2014, dự kiến cho năm 2015;
+ Kế hoạch phân phối lợi nhuận của năm 2014;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015;
+ Xem xét các vấn đề khác.

Similar Posts